BDF Obelisk - Stallion Electra at Liberty - You Tube Thordal - Stallion